سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:۱-ترس ۲-حرص ۳-حماقت.البرت انیشتین