تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است. امام حسن عسگری(ع)