مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است. امام حسن عسگری(ع)