آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند .فردریس نیچه