کسي که بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر خواهد تافت .فردوسی خردمند