هيچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان هاي خويش بترس .اورد بزرگ