نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .اورد بزرگ