انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

تعطیلی 96/11/21

...


قابل توجه اعضای محترم:

انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران روز شنبه مورخ 96/11/21 تعطیل می باشد.

باتشکر