انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

پاسخ جناب آقای مصطفوی ریاست محترم نظام فنی و اجرایی کشور در خصوص آیین نامه تضمین معاملات

آیین نامه تضمین معاملات...


دانلود