انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

ثبت نام جدید بیمه تکمیل درمان انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

فرم های ثبت نام بیمه تکمیل درمان...


با توجه به استقبال بالای شرکت های پیمانکاری در نیمه اول سال۹۷ یک فرصت دوباره برای شرکت هایی که جهت اخذ بیمه نامه درمان تکمیلی با پشتیبانی sosاز طریق بیمه سرمد باقی مانده یا متقاضی هستند ایجاد شده است.

انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

دانلود